Asfaltskompaniet i Väst AB åtar sig att skydda och respektera din integritet. Den här policyn anger den grund på vilken eventuella personuppgifter som vi inhämtar från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss. Vänligen läs den här policyn noggrant för att förstå vår praxis angående hur vi behandlar dina personuppgifter.

Genom att besöka asfaltskompaniet.se (“webbsidan”), accepterar och samtycker du till den praxis som beskrivs i denna policy. Vänligen avstå från användningen av den här webbsidan om du inte accepterar villkoren i denna policy. Den här policyn är en direkt respons till kraven i Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR).

Dina personuppgifter kontrolleras ytterst av Asfaltskompaniet i Väst AB plc, ett företag registrerat i Sverige (organisationsnummer 556853-3110) vars säte är beläget på Ekvägen 8, 51677 Målsryd, Sverige.

Såvida vi inte hindras av lag eller andra tillämpliga regelkrav kan vi dela dina personuppgifter med eventuella anknutna företag inom vår koncern.

Vår koncerns dataskyddsombud kan kontaktas via följande e-postadress: marina@asfaltskompaniet.se, eller genom att skriva till ovan angivna adress och adressera brevet till koncernens dataskyddsombud.

Vänligen se vår kakpolicy för information om hur webbsidan använder kakor.

 

Information som vi kan samla in om dig

Vi kan samla in och behandla: information som du har tillhandahållit oss, såsom namn, e-postadress, postadress, och kontaktdetaljer.

Du tillhandahåller oss information om dig själv genom att:

 • fylla i formulär på webbsidan;
 • kontakta oss via telefon, e-post eller brev;
 • be oss att kontakta dig i samband med tjänster vi erbjuder;
 • anmäla dig till våra e-postlistor, nyhetsbrev eller bulletiner;
 • genomföra en undersökning som vi skickar till dig;
 • boka ett seminarium eller evenemang som hålls av oss;
 • besöka våra kontor;
 • beställa produkter eller tjänster från oss;
 • begära nedladdning av dokument eller mjukvara;
 • begära support relaterad till mjukvara eller tjänster;
 • interagera med oss i sociala medier (såsom LinkedIn eller Twitter); eller
 • anmäla ett problem med vår webbsida.


När du besöker vår webbsida kan vi också samla in information om dig, inklusive men inte begränsat till, din IP-adress, ungefärlig plats (ort/stad), tidpunkt för besöket, den webbläsare du använder, ditt operativsystem, sidorna du besöker och vilken webbsida du kom från.

Vi kan be dig att genomföra undersökningar som vi använder i forskningssyfte.

Vi kan använda lagenliga offentliga källor för att erhålla information om dig. Vi erhåller enbart information från tredje part när vi tillåts av lagen.

 

Lagring av information

Om vi tillhandahåller tjänster till dig lagrar vi dina personuppgifter under tjänstens varaktighet och i sex år därefter, om inte annat överenskommits.

När du besöker vår webbsida kommer du att tillfrågas om huruvida du samtycker till användningen av kakor. Om du samtycker kommer vi att lagra den insamlade information om dig i enlighet med de lagringsperioder som angivits i vår kakpolicy.

Inspelade telefonsamtal lagras i 12 månader.

Klagomål och synpunkter

Om du har ett gällande, öppet avtal om tjänster med oss och du framför ett klagomål eller lämnar synpunkter i ett format annat än de nedan angivna, kommer vi att lagra en handling med ditt klagomål eller din synpunkt under hela avtalets livslängd plus 25 månader, eller till dess att klagomålet har blivit uppklarat. Om du är i kontakt med oss under försäljning eller som en del av förhandlingar inför försäljning kommer vi att lagra en post med tidigare klagomål eller synpunkter till dess att antingen köpet genomförs, eller om inget köp genomförs, i ytterligare 6 månader.

Om du väljer att ge oss synpunkter:

 • för undersökningar om synpunkter på tjänster lagrar vi dina uppgifter i högst 25 månader;
 • för undersökningar om NPS Score, produktundersökningar, och allmänna marknadsföringsundersökningar lagrar vi dina uppgifter i högst 25 månader;
 • uppgifter som samlats in genom evenemangsanmälan, evenemangskrav och marknadsundersökningar lagras i högst 25 månader; och
 • där du tillhandahåller oss ’citerbara synpunkter’, för vilka vi ber om tillstånd, lagrar och använder vi uppgifterna i upp till 5 år i det format för vilket du gav din tillåtelse (om du till exempel begärde anonymitet, eller godkände att vi tilldelade dig synpunkterna i ett särskilt företag).

Om inte annat anges i den här integritetspolicyn lagras eventuell annan information vi har om dig av oss till dess att vi inte längre behöver den för de syften i vilka den samlades in, i enlighet med den här integritetspolicyn och/eller relevanta meddelanden om rättvis behandling. Vi kommer att basera det beslutet på en rad olika kriterier, inklusive huruvida vi enligt lag är skyldiga att behålla informationen under en viss tidsperiod, huruvida du har dragit tillbaka ditt samtycke till behandlingen, huruvida ett kontrakt har utförts och sannolikheten att vi behöver behålla informationen i händelse av en fordran, huruvida uppgifterna fortfarande är aktuella, och huruvida det förekommer undantag enligt tillämplig dataskyddslagstiftning som tillåter oss att lagra personuppgifterna under en längre period, eller tills vidare.

Vi kommer regelbundet att granska och radera eller förstöra personuppgifter. Om vi efter rimlig ansträngning är oförmögna att förstöra personuppgifterna kommer vi att säkerställa att de är krypterade eller skyddade av andra säkerhetsåtgärder, så att de inte är omedelbart tillgängliga för oss.

 

Hur vi kan komma att använda din information

Utöver att använda din information för att uppfylla vårt avtal med dig kan vi också använda din information på följande sätt (under förutsättning att du har gett ditt samtycke, i de fall där vi är skyldiga att erhålla det):

 • för att övervaka vår webbsida och förbättra våra produkter och tjänster;
 • för att tillhandahålla dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder och som vi känner kan vara intressanta för dig eftersom de liknar dem du redan har köpt eller frågat om;
 • för att informera dig om ändringar av våra tjänster;
 • för att administrera vår webbsida och för interna förfaranden, inklusive felsökning, dataanalys, tester, forskning, statistiska och undersökningsmässiga syften;
 • för att efterleva alla lagstadgade eller regelmässiga krav.

 

Re-marketing

Om du samtycker till cookies för annonser kopplar LinkedIn Insight- och Google Analytics-cookies din IP-adress till eventuella medlemskonton du har på deras respektive plattformar. Google/LinkedIn berättar inte för oss vem du är, men eftersom de kan identifiera dig inkluderar vi väsentlig information om den här användningen av dina uppgifter här.

Dessa cookies spårar vilka URL-adresser som är av intresse för dig – detta för att vi ska kunna ge dig relevant information om våra tjänster genom riktade annonser. De uppgifter vi har åtkomst till fragmenteras så att vi inte kan profilera dig baserat på ditt besök, men de kan användas för att distribuera annonser baserat på de tjänster du är intresserad av. Profileringsuppgifterna om användare raderas inom sju dagar för att hålla ditt besök anonymt. LinkedIn och Google delar inte dessa personuppgifter med Asfaltskompaniet i Väst AB, utan lämnar istället rapporter om hur många webbesök som kan knytas till ett medlemskonto på LinkedIn och/eller Google, vilket ger oss möjligheten att annonsera till dig på de givna plattformarna.

LinkedIn använder tekniker för att identifiera dig som samma användare över olika enheter, oavsett om du är inloggad på LinkedIn eller inte. Se här för mer information om hur det fungerar. LinkedIn använder också uppgifterna för att optimera LinkedIns system och dess anknutna företag (i synnerhet för att förbättra algoritmer för relevans) och hitta LinkedIn-medlemmar efter sannolikhet, under förutsättning att LinkedIn och dess anknutna företag:

 • innan optimering av LinkedIns system raderar den direkta associationen till personliga identifierare för att undvika att identifiera dig;
 • inte tillåter att andra annonsörer eller tredje parter riktar annonsering baserat på denna information; och
 • inte skapar eller förbättrar individuella beteendeprofiler baserat på denna information.

Du kan hitta mer information om hur du inaktiverar spårningsmekanismer och en detaljerad förklaring av vilka uppgifter som samlas in i vår policy för cookies, här. Vänligen läs även LinkedIns integritetspolicy och Googles integritetspolicy.

 

Grunden på vilken vi samlar in dina uppgifter

Vi samlar in mycket av din information på grundval av:

legitima intressen (till exempel för att skicka dig direkta annonser om produkter och tjänster som liknar de som du har köpt från oss eller förhandlat eller frågat om, eller för att hjälpa oss att administrera webbsidan); och

(i) fullbordande av ett avtal (till exempel för att tillhandahålla dig produkter eller tjänster som du har köpt från oss).

Om vi behöver dina personuppgifter om vi gör affärer med dig – vi kanske inte kan uppfylla våra avtalsenliga plikter med dig om du vägrar att tillhandahålla dina personuppgifter.

Där vi förlitar oss på legitima intressen är våra legitima intressen marknadsföring av de produkter och tjänster som erbjuds av Asfaltskompaniet i Väst AB och tillhandahållandet av information gällande produkter och tjänster som du redan har köpt från oss eller för vilka du har uttryckt intresse att köpa.

Om vi inte kan förlita oss på legitima intressen, fullbordande av ett avtal, eller andra orsaker kommer vi att begära ditt samtycke för förfarandet. Detta är fallet om du till exempel laddar ner dokumentation från oss och vi skulle vilja skicka dig marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster, eller om vi ber om ditt samtycke till icke-nödvändiga cookies. Om du ger ditt samtycke kan du dra tillbaka det när som helst genom att klicka på länken i det e-postmeddelande vi skickar till dig, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till marina@asfaltskompaniet.se, eller genom att ändra dina inställningar i vårt verktyg för cookies (se vår policy för cookies).

 

Delning av dina uppgifter

Vi kan då och då dela dina personuppgifter med något av våra anknutna företag, inklusive eventuella anknutna företag som är involverade i tillhandahållandet av en tjänst.

Vi kan uppge dina personuppgifter för tredje part:

 • om den tredje parten avtalar med oss att tillhandahålla vissa tjänster du har begärt och behöver dina personuppgifter för att göra det;
 • om vi säljer eller köper någon del av vår verksamhet eller våra tillgångar – vi kan uppge dina personuppgifter till den potentiella köparen eller säljaren;
 • om Asfaltskompaniet i Väst AB, eller i betydande omfattning alla dess tillgångar, förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter om dess kunder som innehas av Asfaltskompaniet i Väst AB kommer att vara en del av de överförda tillgångarna; eller
 • om vi är förpliktade att uppge eller dela dina personuppgifter för att följa eventuella lagstadgade skyldigheter; eller för att skydda Asfaltskompaniet i Väst ABs, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.


Med avseende på vår användning av Google och LinkedIn i analytiska och annonseringssyften, en lista över LinkedIns och Googles tredje parter.

 

Sälj inte mina personuppgifter

Asfaltskompaniet i Väst AB utför inte försäljning av personuppgifter. Viss information kan delas med tredje parter genom användning av cookies – om du vill välja bort sådan delning och användningen av cookies kan du använda inställningsverktyget för cookies för att ange dina preferenser.

För mer information, vänligen läs avsnittet “Dina rättigheter” nedan eller kontakta oss på marina@asfaltskompaniet.se


Var vi lagrar dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) och överföras därifrån till en annan plats utanför EES. De kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar hos oss eller hos en av våra leverantörer. Denna personal kan, bland annat, arbeta med att fullborda din beställning, hantera din betalning, eller tillhandahålla supporttjänster.

Vi vidtar alltid alla åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med den här integritetspolicyn. De platser till vilka dina personuppgifter kan överföras erbjuder antingen lämpligt skydd av dina personuppgifter, enligt vad som fastställts av EU-kommissionen, eller så ser vi till att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Vi säkerställer också att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits när vi skickar personuppgifter till länder utanför EES, där ytterligare åtgärder är nödvändiga enligt nationell lag.

Vänligen kontakta marina@asfaltskompaniet.se om du vill veta mer om den grund på vilken vi kan överföra dina uppgifter utanför EES där lämplighet inte har fastställts.

Vi har tillräckliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, användning, ändring, delgivande, eller förlust av dina personuppgifter.


Säkerheten hos dina uppgifter

Asfaltskompaniet i Väst AB har etablerat en utförlig policy om informationssäkerhet. Till följd av detta har Asfaltskompaniet i Väst AB implementerat specifika åtgärder såsom kontroller av tillträde, kontroller av systemåtkomst, kontroller av dataåtkomst, kontroller av överföring, kontroller av input, jobbkontroller, tillgänglighetskontroller och segregeringskontroller för att säkerställa tillräckligt skydd av personuppgifter. Detta inkluderar särskilda åtgärder såsom användning av antivirusprogram, lämpliga utbildningsprotokoll, hantering av systematisk åtkomst och teknologier för lindring av DDoS-attacker.

Asfaltskompaniet i Väst ABs aktiva tillvägagångssätt för att skydda uppgifternas integritet inkluderar, men begränsas inte till, tekniska och organisatoriska åtgärder såsom lämplig systemadministration, regelbundna förfaranden för säkerhetskopiering, användningen av autentiseringskoder, signeringsförfaranden, nätverkskontroller och lämplig utbildning av medarbetare och relevanta tredje parter.


Dina rättigheter

En mängd rättigheter ges människor under de olika globala integritetslagarna, inklusive Dataskyddsförordningen och California Consumer Privacy Act (CCPA), vilka omfattar:

 • åtkomst till dina uppgifter och information om vilka uppgifter vi hanterar, dess ursprung,
 • syftena för behandling av dina uppgifter och information om var de delas eller säljs;
 • korrigering av dina uppgifter där de är inkorrekta;
 • rätten att glömmas/att begära att uppgifter raderas;
 • rätten att begränsa behandlingen av data;
 • dataportabilitet;
 • rätten att bestrida;
 • rätten att välja bort försäljning av dina uppgifter; och
 • rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande
 • rätten att inte diskrimineras
 1. Åtkomst till dina uppgifter

Du har rätten att be oss att bekräfta att vi handhar dina personuppgifter, liksom att ha åtkomst till och motta kopior av de uppgifter vi lagrar om dig. Denna rättighet omfattar också att tillhandahållas information om kategorierna av de uppgifter som lagras, ursprunget till eventuella uppgifter som vi hanterar och information om vem dessa uppgifter delas med eller säljs till – för enkelhetens skull inkluderar vi majoriteten av den här informationen i den här integritetspolicyn.

Vi tillhandahåller den information du begär så fort som möjligt och i varje fall:

 • inom en månad efter mottagande av din begäran om den gjorts enligt rätten till åtkoms under GDPR; eller
 • inom 45 dagar efter mottagande av din begäran om den gjorts under CCPA.

Om vi behöver mer information för att uppfylla din begäran kommer vi att meddela det.

 

 1. Korrigering (rättning) av dina uppgifter

Om du anser att personuppgifter om dig som vi handhar är inkorrekta eller ofullständiga kan du be oss att korrigera dem. Vi utför korrigeringen inom en månad, såvida vi inte anser att utförande av ändringen vore olämpligt för oss. I sådana fall berättar vi varför. Vi kommer också att meddela dig om vi behöver mer tid för att utföra din begäran.

 

 1. Rätten att glömmas

I vissa fall har du rätten att be oss radera de personuppgifter om dig som vi handhar när:

 • vi inte längre behöver dina personuppgifter för det syfte i vilket vi samlade in dem;
 • vi har samlat in personuppgifter på grundval av samtycke och du drar tillbaka sådant samtycke;
 • du bestrider behandlingen och vi inte har några övervägande legitima intressen för att fortsätta behandla uppgifterna om dig;
 • vi olagligen har behandlat dina personuppgifter (d.v.s. vi har misslyckats med att efterleva GDPR eller CCPA); och
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Det finns vissa omständigheter under vilka vi har rätten att förvägra utförandet av en begäran. Vi meddelar dig om sådana omständigheter råder.

 

 1. Rätten att begränsa behandling

Under vissa omständigheter har du rätten att be oss att sluta behandla dina personuppgifter. Men även om detta innebär att vi måste sluta att aktivt behandla dina personuppgifter behöver vi inte radera dem. Den här rätten gäller om:

 • du anser att de personuppgifter vi handhar inte är korrekta – vi slutar att behandla dem till dess att vi kan verifiera dess korrekthet;
 • du har bestridit vår behandling av personuppgifterna – vi slutar att behandla dem till dess att vi har avgjort huruvida våra legitima intressen åsidosätter ditt bestridande;
 • om behandlingen är olaglig; eller
 • om vi inte längre behöver uppgifterna men du vill att vi behåller dem för att du behöver etablera, utöva eller försvara en juridisk yrkan.

 

 1. Dataportabilitet

Där Asfaltskompaniet i Väst AB agerar datakontrollant har du rätten att be oss tillhandahålla dina personliga uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format så att du kan överföra personuppgifterna till en annan datakontrollant. Den här rätten gäller bara:

 • personuppgifter som du tillhandahåller oss;
 • när behandlingen baseras på ditt samtycke eller för fullbordandet av ett avtal (d.v.s. rätten gäller inte om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av legitima intressen); och
 • om behandlingen är automatiserad.

Vi besvarar din begäran så snart som möjligt och i varje fall inom en månad. Vi meddelar dig om vi behöver mer tid.

 

 1. Rätten att bestrida

Du har rätten att formellt bestrida vår behandling av dina personuppgifter:

 • om behandlingen baseras på legitima intressen eller utförandet av ett uppdrag av allmänt intresse eller utövande av officiell auktoritet;
 • för direkta marknadsföringssyften (inklusive profilering); och/eller
 • i vetenskapliga eller historievetenskapliga och statistiska forskningssyften.

Vi avbryter behandlingen av dina personuppgifter om du har grund för ditt bestridande, såvida vi inte kan visa att det föreligger en legitim, tvingande grund som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen utförs för etableringen, utövandet eller försvaret av juridiska yrkanden.

 

 1. Rätten att välja bort försäljning av dina uppgifter
 • Du har rätten att när som helst begära att ett företag som säljer dina personuppgifter till tredje part slutar att sälja dina personuppgifter.
 • Ett företag som har mottagit en begäran om att inte sälja en konsuments personuppgifter ska förbjudas från att sälja konsumentens personuppgifter efter mottagande av konsumentens begäran, såvida inte konsumenten därefter uttryckligen tillåter försäljning av konsumentens personuppgifter.

Eventuella bestridanden relaterade till försäljning av personuppgifter i marknadsföringssyften ska verkställas utan ifrågasättande eller obefogat dröjsmål.

 

 1. Rätt till upplysningar om uppgifter som sålts

Under CCPA har boende i Kalifornien rätten att begära att ett företag som säljer konsumentens personuppgifter, eller som uppger dem för affärsändamål, upplyser dig om:

 • kategorierna av personuppgifter som företaget har samlat in om dig;
 • kategorierna av personuppgifterna om dig som ett företag har sålt och kategorierna av tredje parter till vilka personuppgifterna såldes;
 • kategorierna av personuppgifter om dig som företaget uppgav för affärsändamål.

 1. Rätten att inte diskrimineras

Asfaltskompaniet i Väst AB ska inte diskriminera någon person som utövar sina rättigheter under CCPA, GDPR eller någon annan tillämplig dataskyddsförordning.

Detta omfattar, men begränsas inte till:

 • att neka tjänster;
 • debitera olika belopp för tjänster;
 • tillhandahålla olika nivåer av eller kvalitét på tjänster

Om Asfaltskompaniet i Väst AB erbjuder några ekonomiska incitament för insamlingen eller användningen av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till försäljning av personuppgifter eller radering av personuppgifter, ska de meddela konsumenter och erbjuda konsumenterna alternativet att samtycka. Sådant samtycke kan dras tillbaka när som helst av konsumenten.

Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter ber vi att du kontaktar oss på marina@asfaltskompaniet.se

Automatiserat beslutsfattande

Du kommer att tillfrågas huruvida du samtycker till användningen av cookies när du besöker vår webbsida. Vi använder cookies för att övervaka din användning av vår webbsida och så att vi kan annonsera till dig senare på andra webbsidor. Detta påverkar inte din användning av vår webbsida eller några andra tredjepartswebbsidor. Vi kontaktar dig inte direkt enbart till följd av att du besöker vår webbsida.


Länkar

Vår webbsida kan innehålla länkar till våra partnernätverk, annonsörer och anknutna företag. Om du följer en länk till någon av dessa webbsidor ber vi dig observera att dessa webbsidor har sina egna integritetspolicyer och att vi inte accepterar något som helst ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera deras policyer innan du uppger några personuppgifter för dem.


Ändringar i vår integritetspolicy

Eventuella framtida ändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på den här sidan och när det är lämpligt kommer du att meddelas via e-post. Vänligen kontrollera den här sidan ofta för uppdateringar eller ändringar.


Integritetsmeddelande för ansökningar

Vänligen se följande länk för alla integritetsmeddelanden relaterade till anställning:

Ladda ner integritetsmeddelande för ansökningarKontakt

Frågor kommentarer och begäran med avseende på den här integritetspolicyn välkomnas och ska adresseras till marina@asfaltskompaniet.se

Om du har några funderingar över de sätt på vilka vi behandlar dina personuppgifter har du rätten att anmäla dessa funderingar till relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion